Wat doet de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts geeft advies en begeleiding bij ziekteverzuim en re-integratie.

Hoofdtaken

Wat_doet_bedrijfsarts_IQimages-0169793936.jpgDe bedrijfsarts heeft een aantal hoofdtaken:

  • ziekteverzuim helpen verminderen
  • begeleiden van verzuim en re-integratie
  • adviseren van de leidinggevende

1. Ziekteverzuim helpen verminderen

De bedrijfsarts speelt een rol bij het voorkomen van ziekteverzuim. Daarbij ligt de nadruk op gezond en veilig werken.

Veel kennis

De bedrijfsarts heeft veel kennis over:

  • Klachten die vaak met het werk te maken hebben, zoals nek- of rugpijn, overspannenheid, burn-out of depressies.
  • De gevolgen van een chronische ziekte of handicap (rugklachten, reumatische aandoeningen, groeistoornissen, enzovoort) voor het werk en – omgekeerd – de manier waarop het werk de aandoening kan verergeren.
  • Specifieke beroepsziekten: ziekten die echt met het werk of de werkplek te maken hebben, zoals beroepsallergieën.

Dankzij deze kennis kan hij of zij gericht advies geven om deze problemen te voorkomen. De bedrijfsarts geeft de beperkingen en de mogelijke oplossingen aan. Het gaat om:

  • Aanpassingen in het werk door het takenpakket (tijdelijk) aan te passen, zodat de werkzaamheden wel verricht kunnen worden.
  • Adviezen voor behandelingen en voorzieningen. Zo'n voorziening kan een hulpmiddel zijn, zoals een braille-leesregel bij een computer, of bijvoorbeeld een betere stoel.

Advies

De bedrijfsarts doet dit zowel individueel als voor het hele bedrijf. Individueel advies kan betekenen dat de bedrijfsarts werknemers met een chronische aandoening of handicap helpt om meer klachten te voorkomen.

De bedrijfsarts kijkt ook met een bredere blik, bijvoorbeeld naar onveilige of ongezonde werkplekken en werksituaties. Ook zijn bedrijfsartsen vaak betrokken bij speciale programma's over bewegen, gezond eten en het voorkomen van stress.

"Aangeven dat ik iets niet kon heb ik altijd moeilijk gevonden. Toen ik na drie maanden ziek thuis te zijn geweest, weer volop aan de slag wilde, heeft de bedrijfsarts daar een stokje voor gestoken. Ik ben begonnen met twee uurtjes per dag en deed eerst alleen maar eenvoudige klusjes. Langzaam aan heb ik mijn uren en taken uitgebreid. Daar ben ik achteraf heel blij om. Ik was eigenlijk behoorlijk bang om weer aan de slag te gaan: Wil mijn baas me nog terug? Zitten mijn collega's wel op me te wachten? En vooral: kan ik het nog?"

Een zeldzame aandoening?

Bedrijfsartsen weten over het algemeen weinig over zeldzame aandoeningen, zoals een hypofyseaandoening, sclerodermie en lupus. Dit komen zij in de praktijk nu eenmaal zelden tot nooit tegen. Zij zullen daarom onvoldoende op de hoogte zijn van de (mogelijke) gevolgen die de aandoening voor u heeft. U kunt uw bedrijfsarts informeren door via informatie van uw patiëntenvereniging te geven of te wijzen op deze Arbeidsparticipatietool. Ook kunt u de bedrijfsarts toestemming geven om medische informatie op te vragen bij uw specialist.

2. Begeleiden van verzuim en re-integratie

De tweede hoofdtaak van de bedrijfsarts is om werknemers te begeleiden bij het herstel na een ziekte en hun terugkeer op de werkplek (re-integratie). Hij of zij houdt hierbij rekening met alle beperkingen die u door uw klachten heeft en de gevolgen voor uw belastbaarheid. Het gaat zowel om de beperkingen die door het werk worden veroorzaakt als andere beperkingen.

Doel van de begeleiding is om u op een verantwoorde manier weer aan het werk te helpen. Verantwoord betekent: zo snel mogelijk, maar niet zo snel dat u de kans loopt op een hernieuwde uitval. De bedrijfsarts geeft adviezen over uw herstel en kijkt wat er nodig is om weer aan het werk te kunnen. Hij of zij kan hierover – met uw toestemming - contact hebben met eventuele andere behandelaren. Wanneer de bedrijfsarts denkt dat een behandeling noodzakelijk is voor herstel van uw werkvermogen, kan hij of zij u adviseren andere behandelaren te raadplegen, zoals een medisch specialist, een fysiotherapeut of een psycholoog.

Afspraken maken

Over de terugkeer naar het werk maakt u geregeld concrete afspraken, ook met de werkgever. Die afspraken kunnen gaan over aanpassingen van de werkplek, aangepaste werktijden of andere taken, al dan niet tijdelijk.

3. Adviseren van de leidinggevende

De bedrijfsarts werkt voor de arbodienst (of verzekeringsmaatschappij) waarmee uw bedrijf een contract heeft gesloten. Onderdeel van dit contract is dat de bedrijfsarts ook de leidinggevende adviseert over begeleiding van verzuim en re-integratie. In de praktijk wordt er gestreefd naar een gelijkwaardig overleg over de voorwaarden voor werkhervatting tussen u, uw leidinggevende en de bedrijfsarts.

In overleg met de arbeidsdeskundige

De bedrijfsarts werkt bij voorkeur nauw samen met de arbeidsdeskundige. De bedrijfsarts stelt uw belastbaarheid vast en de arbeidsdeskundige onderzoekt de belasting in het werk en de mogelijke aanpassingen in het werk. De arbeidsdeskundige is degene die de informatie van de bedrijfsarts kan vertalen naar mogelijkheden en voorwaarden waaronder u aan het werk kunt.

Re-integratieplan of Plan van Aanpak

De concrete afspraken die u, uw werkgever en de bedrijfsarts in overleg met elkaar maken, worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dit overleg is niet alleen belangrijk om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, maar ook omdat dit verplicht is. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet alles worden gedaan om mensen weer aan het werk te helpen. De voorwaarden – wanneer moet wat worden gedaan? – vindt u op www.uwv.nl. Zie ook www.mijnreintegratieplan.nl.

Geheimhouding

Overigens is de bedrijfsarts zoals alle andere artsen verplicht tot geheimhouding. Hij of zij mag uw leidinggevende niets vertellen over uw aandoening, tenzij u daar duidelijk toestemming voor geeft. Wel mag de bedrijfsarts uw leidinggevende informeren over de afspraken die hij of zij met u maakt over het werk en de werkhervatting en over de voorwaarden waaronder u in staat bent uw werkzaamheden te verrichten.